Laat je stem horen! Klankbordgroep vergadering op 24-8-2017

Gemeente Rotterdam heeft vertegenwoordigers van omwonenden van Plaswijckpark uitgenodigd mee te praten over oplossingen van de parkeeroverlast. Hiertoe heeft ze een klankbordgroep opgericht. Vanzelfsprekend is BoPP één van de partijen die daar meepraat. De meest zichtbare resultaten van dat overleg zijn bijvoorbeeld de paaltjes op diverse hoeken in de wijk om gevaarlijk parkeren te voorkomen en de recente afsluiting van de wijk voor bezoekers van Plaswijckpark. Aanstaande donderdagavond (24/8/2017) is er weer een vergadering van de klankbordgroep.

Omdat we er niet zeker van zijn dat de gemeente voldoende luistert naar wat onze gezamenlijke inbreng is roepen we alle bezorgde omwonende op om ook te komen.

De uitnodiging van de gemeente aan de leden van de klankbordgroep:

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de Klankbordgroep op donderdag 24 augustus vanaf 19.30 uur in het Gebiedskantoor, Argonautenweg 23

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Verslag van de bijeenkomst op 8 juni 2017

Bijgevoegd, ter vaststelling.

  1. Mededelingen
  2. Mobiliteitsvisie 

Ter vergadering zal RHDHV een toelichting geven op de voorlopige bevindingen. Mede aan de hand van uw reactie zullen zij de rapportage waarschijnlijk medio september afronden.

5. Stand van zaken bij keuze van mogelijke parkeerlocaties

Zie bijgevoegde brief van wethouder Langenberg aan de Gebiedscommissie.

De Gebiedscommissie is benieuwd naar de reactie van de Klankbordgroep op deze brief.

Voor de verdere procedure verwijs ik naar de bijgevoegde tekst van de Nieuwsbrief.

Ik wil uw aandacht vragen voor het volgende.

In de vorige vergadering heb ik gemeld dat brieven en mails met standpunten die eerder door diverse groepen zijn geuit, worden meegenomen in de verdere procedure en dus als bijlage mee gaan in het voorstel aan het College. We kunnen deze lijn gewoon volgen, maar het is, vanwege de discussies in de afgelopen maanden, die wellicht deels nieuwe inzichten hebben opgeleverd, wellicht logisch en wenselijk dat er een actuele mening wordt geformuleerd. Ik hoor graag uw reactie.

  1. Stand van zaken Beheerplan
  • Ervaringen van de afgelopen maanden ?
  • Stand van zaken uitvoering maatregelen
  • Het is de bedoeling om in de 2e helft van september weer een vergadering van de Werkgroep Beheerplan te houden 
  1. Communicatie

Zie bijgevoegde concept-tekst voor de Nieuwsbrief die binnenkort verspreid zal worden..

8. Afspraken voor het vervolg

9. Rondvraag

10. Sluiting

11. Stukken:

Verslag Klankbordgroep 8-6-2017

Brief van de Wethouder aan de Gebiedscommissie

Bijlage 1: afwegingen

Bijlage 2: Tekeningen

Nieuwsbrief augustus 2017